49
RPLD 3.2

 

 Firma ERONTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim realizuje projekt pn „Budowa centrum logistycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przedsiębiorstwie ERONTRANS Sp. z o.o. w celu poprawy konkurencyjności i jakości świadczonych usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Numer wniosku: WND-RPLD.03.02.00-00-001/11.

 

Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Logistycznego przez firmę Erontrans Sp. z o.o. w miejscowości Wolbórz w powiecie piotrkowskim, w woj. łódzkim w celu poprawy innowacyjności i konkurencyjności firmy oraz wprowadzenia na rynek nowych usług, przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia.

W efekcie podjętych prac budowlanych powstanie magazyn z przylegającym crossdockiem, który wyposażony będzie w mrożnię dla ładunków spożywczych głęboko mrożonych dzięki zakupowi urządzeń chłodniczo-wentylacyjnych

 

Całkowita wartość projektu: 21 451 200,00 PLN

 

Kwota dofinansowania z EFRR: 5 232 000,00 PLN

 

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-001/11-00 z dnia 28 listopada 2012r.

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY DO DNIA 08.07.2014 R. DO GODZ. 12:00

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 1/RPLD/UE/2014 (pdf; doc.)

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1.RPLD.UE 2014 (pdf; doc.)

 

INFORMACJA ODNOŚNIE PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ - 1/RPLD/UE/2014

 

INFORMACJA ODNOŚNIE PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ 1/RPLD/UE/2014 (pdf)