43
PIOG 8.2

Projekty Unijne


 

„Zintegrowany system zarządzania spedycją, transportem oraz logistyką”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Numer umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-22-010/12-00
Nazwa beneficjenta: Erontrans Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 930 000.00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 798 250.00 PLN
Okres realizacji: 01-09-2012 – 31-10-2013

Więcej informacji o POIG na stronach:

www.parp.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mrr.gov.pl