track & trace

Dotacje

POIiŚ 3.2

POIiŚ 3.2

 

Erontrans Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Przedsięwzięcie polega na zakupie nowych naczep do przeładunku pionowego, które przyczynią się do rozwoju transportu intermodalnego.

Wśród celów Projektu znajdują się:

 • Zwiększenie liczby nowych przewozów wykonywanych przez Spółkę;
 • Rozwój zintegrowanych systemów transportowych;
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej i wizerunku firmy;
 • Wzrost wartości sprzedaży i zwiększenie poziomu zysku, a w efekcie wzrost wartości firmy i potencjału do dalszego inwestowania w ekologiczne rozwiązania;
 • Wykorzystanie najnowszych technologii chroniących środowisko naturalne;
 • Promowanie najbardziej przyjaznych usług transportowych;
 • Poprawa jakości świadczonych usług transportowych oraz wzrost jakości obsługi klientów.

Wśród efektów realizacji przedsięwzięcia znajdują się:

 • Wzrost przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach transportowych;
 • Zwiększenie zatrudnienia;
 • ­Wejście na nowe segmenty rynku, poprzez pozyskanie nowych przewozów;
 • Pozyskanie nowych klientów;
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa;
 • Wzrost wizerunku firmy, regionu oraz atrakcyjności Polski.

 

Wartość projektu: 66 569 666,40 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 27 051 840,00 PLN

 

 

 

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych przy realizacji projektów. Opracowane i udostępnione zostało narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez adresy e-mail (naduzycia.POIS@miir.gov.pl; kontrola@cupt.gov.pl) bądź elektroniczny system zgłoszeń.

 

Szczegóły oraz dane kontaktowe do Instytucji znajdują się na stronie:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

POIiŚ 3.2

POIiŚ 3.2

POIG 8.2

„Zintegrowany system zarządzania spedycją, transportem oraz logistyką”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

 

Numer umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-22-010/12-00
Nazwa beneficjenta: Erontrans Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 930 000.00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 798 250.00 PLN
Okres realizacji: 01-09-2012 – 31-10-2013

 

Więcej informacji o POIG na stronach:

 

www.parp.gov.pl 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
www.mrr.gov.pl 

POIS 7.4

18 października 2013 r. Marek Eron, Prezes Zarządu Erontrans Sp. z o.o. i Paweł Szaciłło, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój transportu intermodalnego w Pruszczu Gdańskim poprzez zakup naczep do przeładunku pionowego".  W dniu 11 września 2014 podpisany został Aneks do umowy nr POIS. 07.04.00-00-031-01
W wyniku realizacji przedsięwzięcia planowane jest nabycie 270 sztuk intermodalnych jednostek ładunkowych (tj. 170 naczep do przeładunku pionowego w systemie Huckepack typu plandeka, 30 naczep typu Van oraz 70 naczep typu chłodnia). Zakupione pojazdy będą wykorzystywane w centrum dyspozycyjnym Beneficjenta w Pruszczu Gdańskim i przyczynią się do obsłużenia wielkości ładunków w wysokości 27 004 TEU rocznie.

 

Dzięki realizacji projektu Erontrans zwiększy efektywność prowadzonej działalności w obszarze transportu intermodalnego poprzez zwiększenie liczby przewozów z wykorzystaniem trzech gałęzi transportu (drogowego, kolejowego i morskiego) w tej samej zintegrowanej jednostce ładunkowej. Inwestycja przełoży się pośrednio na poprawę środowiska naturalnego i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na najważniejszych szlakach komunikacyjnych.

 

Projekt wart blisko 43,8 mln zł otrzymał ponad 10,6 mln zł unijnego wsparcia. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach priorytetu VII - Transport przyjazny środowisku, działanie 7.4 - Rozwój transportu Intermodalnego.

RPLD 3.2

Firma ERONTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim realizuje projekt pn „Budowa centrum logistycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przedsiębiorstwie ERONTRANS Sp. z o.o. w celu poprawy konkurencyjności i jakości świadczonych usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Numer wniosku: WND-RPLD.03.02.00-00-001/11.

 

Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Logistycznego przez firmę Erontrans Sp. z o.o. w miejscowości Wolbórz w powiecie piotrkowskim, w woj. łódzkim w celu poprawy innowacyjności i konkurencyjności firmy oraz wprowadzenia na rynek nowych usług, przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia.

 

W efekcie podjętych prac budowlanych powstanie magazyn z przylegającym crossdockiem, który wyposażony będzie w mrożnię dla ładunków spożywczych głęboko mrożonych dzięki zakupowi urządzeń chłodniczo-wentylacyjnych

 

Całkowita wartość projektu: 21 451 200,00 PLN

 

Kwota dofinansowania z EFRR: 5 232 000,00 PLN

 

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-001/11-00 z dnia 28 listopada 2012r.

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

INFORMACJA NA TEMAT ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY DO DNIA 08.07.2014 R. DO GODZ. 12:00

 

phone icon

Jak możemy ci pomóc? Które usługi cię interesują?
Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści doradzą Ci najlepsze rozwiązania.

Kontakt

Biuro Główne

Erontrans Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 64B
83-000 Pruszcz Gdanski

Tel: +48 58 773 93 00
Fax: + 48 58 773 93 33
E-mail: erontrans@erontrans.pl

Logo